Japan

Nomura Specialties, Ltd
416-9 Akaogi Tatsugoh-cho
Oshima-gu
Kagoshima-Prefecture 894-0411
Tel.: 997-55-4380